סערת חילול השבת בבריכת נווה יעקב והתנהלות העסקנים

סערת חילול השבת בבריכת נווה יעקב והתנהלות העסקנים וכן עסקני איגוד בני הישיבות. מספר שאלות נוקבות שנשלחו לחלק מעסקני האיגוד והעסקנים בשכונה שתלו את המודעה השנייה

כפי שהובא כאן שלשום, אברך ששלח מכתב למרן ר' חיים קנייבסקי בה הוא שואל אם מותר ללכת לבריכה המחללת שבת קיבל תשובה ברורה ממרן ר' חיים שלא

מכתב זה צולם ונתלה ברחבי השכונה, אלא שבאופן שפל ונבזה ביותר, העסקנים יחד עם עסקני איגוד בני הישיבות, פתאום שכחו מה זה כבוד התורה, פתאום לא צעקו ביזוי גדולי ישראל, ושלא לדבר על כבודה של שבת ונתינת היד לחילולה, והסתובבו להסיר את המודעות. לא זאת בלבד אלא שהם דאגו להרוס עוד יותר ותלו מודעות מודפסות במדפסת ביתית בהם נכתב כי בנודע למה שפורסם בימים האחרונים מבית מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי נמסר, כי אין להורות הלכה למעשה ממכתבים שנשלחים לשואלים פרטיים, ובפרט שהשואל לא הזכיר בשאלתו כי המדובר על שכונת נווה יעקב, שם כבר דנו בזה רבני השכונה שליט"א אצל מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

מדובר במכתב מוזר ביותר, דבר ראשון מה זה מבית מרן נמסר. מי מסר ומה מסר. שוקה או שיה? יענקי או אריה? דבר שני ההצגה כביכול נווה יעקב זה שונה, אין לזה פשר או הסבר, מה גם שאדרבה ההיפך הוא הנכון, דנו בזה לפני מרן הגרי"ש שלא הורה להיתר

בעקבות מעשה זה, נשלח מכתב עם מספר שאלות נוקבות לחלק מעסקני האיגוד והעסקנים:

דבר ראשון באנו להודות לכם על אישור המכתב ושלא העזתם פניכם לומר שהמכתב הראשון האוסר הוא מזויף, על אף שבעל פה ניסיתם לטעון זאת, ועל כך תודה רבה על האישור המלא מבית הגר"ח על נכונות המכתב. כמו כן תודה על הפרסומת למכתב הראשון שבעוד שהמכתב הראשון היה קטן ונתלש על ידי אינשי דלא מעלי (קרי; העסקנים) הרי שאת המודעה השניה פרסמו בדף ענק, כך שכפי שנוכחנו הרי הפרסומת וההתעניינות סביב מכתבו המקורי של הגר"ח גוברת והולכת, וב"ה חלק מהציבור אינו טפש ועדיין מבחין בין חושך לאור…..

א. ועכשיו בנוגע למודעה. מי זה 'מבית הגר"ח' ומדוע לא נשאל את הגר"ח בעצמו ותפרסמו בשמו. התשובה כי הרי זאת גם אתם יודעים שהוא יאסור זאת בכל תוקף למרות שתאמרו לו שדברו בזה עם הרב אלישיב, וכפי שחולק בעוד עניינים א"כ מי זה 'מבית', האם זה ר' יצחק שאול או זה אריה, האם הם נהיו פוסקי הדור האם הם אפוטרופסים על הגר"ח להחליט איזה מכתב מותר לפרסם ואיזה לא.

ב. הרי עוד טרם שדברו עם בית הגר"ח כבר הודעתם באופן נזעם כי זה לא יעבור בשתיקה ויהא הכחשה, מנין ידעתם מראש שכך יהא, מנין ניתן לנחש מראש מה יהא דעתו למרות שהוא כתב במפורש לא ללכת. זאת ועוד מנין הסמכות של מר יעקובי יו"ר המינהל הקהילתי למנוע את פרסום מכתב הגר"ח בעלון 'ממזרח', שכפי ששמענו ממקור מוסמך – הוא זה שמנע את פרסום המכתב עוד טרם שבכלל דברו עם בית מרן הגר"ח, וזאת על אף שרב השכונה אמר שאינו אוסר את פרסום המכתב.

ג. מה הכוונה שלא אמרו להגר"ח שמדובר על שכונת נוה יעקב, הנה לא זו בלבד שמדובר כאן בעזות לומר כן על הגר"ח שכביכול חסר לו פרטים….. אבל הלא גם המכתב היה ממוען לרחוב בשכונת נוה יעקב בירושלים, אמנם יתכן שהגר"ח לא מכיר את כל הרחובות אבל זה דבר שבקלות ניתן לברר זאת על ידי בית מרן הגר"ח שמהם נמסר ההכחשה. ומדוע לא נגשו להגר"ח במפורש על נווה יעקב לשמוע דעתו.

ד. האיך העזתם לכתוב שהמכתב היה למישהו פרטי, הלא בשאלה נכתב במפורש על איגוד בני הישיבות האם מותר לו לשלוח? הלא זהו ארגון גדול ויש כאן הוראה כללית לפחות להאיגוד שחלילהלשלוח לשם. האם עד כדי כך אתם חושבים שהציבור מטומטם ולא יבין?!

ה. מה הכוונה שדברו בזה עם הרב אלישיב. מדוע לא נכתב מה היה דעת הרב אלישיב אמנם כי באמת מעולם הרב אלישיב לא התיר זאת להדיא ויתכן שלא אסר במפורש אבל היתר גורף עד כדי לחלוק על דעת הגר"ח אין כאן.

ו. שיהא ברור שמה שדברו בזה עם הרב אלישיב היה בזמן שהחרדים היו מיעוט הן בשכונה והן במינהל הקהילתי כך שמניעת הליכת החרדים לא היה בזה שום השפעה על התנהגות הבריכה. מה שהשתנה לגמרי בשנים האחרונות שהשכונה היא רוב חרדים והמינהל הוא רוב חרדים וגם אם נניח שעדיין אין בכוחינו לסגור הבריכה אבל הרי ברור שאם כל הציבור ימנע מללכת ההשפעה תהיה גדולה ביותר.

ז. בזמן הרב אלישיב עדיין לא היה הבריכה בנוות ישראל ברחוב זקס, אבל עכשיו נניח שיש מצוה גדולה ללכת ולשלוח בחורים לבריכה, אבל אדרבה בשביל מצוה צריך להשקיע נניח שיהא יותר מאמץ יותר כסף האם זה מתיר מלחמה נגד המאבק לפתיחת הבריכה בשבת ובתערובת. הרי הנסיעה עד לזקס איננה נסיעה כ"כ מסובכת ואם כן אדרבה נחזק בזה את ידי שומרי השבת ומה ההשוואה בכלל למה שהיה בחיי הגרי"ש.

ח. דברו עם הרב אלישיב בנוגע לאנשים פרטיים שצריכים זאת לבריאותם או גם אנשים שצריכים זאת, אבל מכאן ועד הפעילות המקיפה של האיגוד לשלוח ולעודד בחורים ללכת לבריכה עבור לימודם בישיבת בין הזמנים הדבר רחוק כמזרח ממערב, שהרי בסבסוד שכזה יש הרבה יותר הליכה וגיבוי ציבורי להליכה לבריכה, וגם היתכן שבחורים קדושים שלומדי תורה ילכו לבריכה משוקצת כזו בהוקרה עבור לימודם תורה הקדושה. האם גם ע"ז התכוון הגרי"ש זצ"ל.

ט. המכתב נתלה באישור המרא דאתרא הרב וובר שאמר שהוא כקליפת השום נגד הגר"ח ואינו יכול למנוע תליית המכתב האם יש מישהו נוסף שהוא שוה יותר מהרב שליט"א.

י. מי הוא האיש אשר מעז לקחת על כתפיו כזה אחריות נוראה, אחריות על הבחורים בגוף ובנפש, לשלוח בחורים למקום שהגר"ח כתב עליו: חלילה.

ולסיום, לא חשבנו ולא חלמנו שהמתנגדים למכתב יהיו דוקא אותם הדוגלים בשיטת דבר אחד לדור ורוממות כבוד רבותינו שבבני ברק בגרונם גם על חשבון רבני שכונות בירושלים, כל מי שמעז להביע דעתו אפילו בענין הגיוס הרי הוא מבזה את הגר"ח ורודפים אחריו כולל סילוק חזנים ומניעת עליות ודוקא הם ורק הם אלו שיצאו למלחמת קנאות קיצונית ביותר נגד מפרסמי מכתב הגר"ח והם בעצמם תלשו את המכתב למרות שהם מודים שהמכתב איננו מזויף כאן פתאום החלו הפתגמים: "לא אמרו לו את כל הפרטים", "הרב וובר חולק על ר' חיים", "יודעים מראש שזאת תהיה תשובת הגר"ח אז למה שאלו אותו", "הרב אלישיב התיר זאת", הלא כל המשפטים הללו נוגדים את כל שיטת הועד לכבוד רבותינו והיאך פתאום נשמעו מפיהם משפטים מטורפים שכאלו שכאמור לעיל אין להם כל אחיזה בשטח המציאות.

עליכם לדעת שהשבת היא גם מאן דאמר, אנחנו עשינו את שלנו עכשיו השבת תעשה את שלה, השבת היא מציאות, השבת היא בת זוג של ישראל, בכוחה לנהל מלחמה נגד כל מי שמפריע שמירתה הן במישור והן בעקיפין. כמו כן בענין התערובת אמנם יש שעות נפרדות אבל זה מקום שנאמר עליו 'ושב מאחריך' מקום משוקץ שכזה שגורם לסילוק השכינה, לא יתכן שתבוא מכך סייעתא דשמיא ללימוד התורה, השכינה תתבע את מסלקיה מקרב מחנינו. תקותינו כי תצטרפו אף אתם למאבק הנחוש ותכללו בברכת ברוך אשר יקים ומכלל הן אתה שומע לאו ה' ישמרנו.

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s